ثبت نام مشارکت کنندگان 1398
مشارکت کننده محترم
-صورتحساب (فاکتور رسمي) شما بر اساس اطلاعات درج شده در صفحه اطلاعات تکميلي صادر و غير قابل تغيير مي باشد. لذا خواهشمند است با توجه به شخصيت حقيقي و حقوقي نسبت به تکميل اطلاعات اقدام فرماييد.
- کليه مشارکت کنندگان در نمايشگاه هاي استان اصفهان موظف به رعايت موازين و شئونات اسلامي طبق چهارچوب اعلام شده در طول برگزاري نمايشگاه مي باشند، که طي آن خواهران با حجاب کامل اسلامي و عدم استفاده از زيورآلات و آرايش و برادران نيز عدم استفاده از کراوات در غرفه ها حضور مي يابند. همچنين پخش هر گونه موسيقي توسط غرفه داران ممنوع ميباشد.